Privacy Verklaring

Privacy Verklaring 

Autobedrijf de Goede hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Autobedrijf de Goede houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als Autobedrijf de Goede zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Autobedrijf de Goede verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

identiteitskaart/paspoort voor de duur van het gebruik van het voertuig. Dit doen wij om uw identiteit vast te stellen en om het mogelijk te maken om aangifte te doen wanneer het vermoeden bestaat van diefstal of er sprake is van aantoonbare schade of wangedrag.

Grondslag voor deze persoonsgegevens komt voort uit één van onderstaande grondslagen:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Autobedrijf de Goede de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Wij bewaren persoonsgegevens zo lang als u klant bent bij Autobedrijf de Goede of interesse blijft tonen in onze diensten, wij wettelijk verplicht zijn gegevens te bewaren, of wij op goede gronden menen gegevens te mogen bewaren, voor zover noodzakelijk.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Autobedrijf de Goede verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Autobedrijf de Goede de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Uw persoonsgegevens worden door Autobedrijf de Goede opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Autobedrijf de Goede verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Autobedrijf de Goede de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Uw persoonsgegevens worden door Autobedrijf de Goede opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Autobedrijf de Goede verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Autobedrijf de Goede de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Uw persoonsgegevens worden door Autobedrijf de Goede opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Verstrekking aan derden 

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  Zo maken wij gebruik van een derde partij voor o.a.:

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Autobedrijf de Goede bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze privacy verklaring nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Autobedrijf de Goede
Melkweg 1
1841 JJ STOMPETOREN
072-5744919
info@autodegoede.nl

 

  • De Goede B.V.

  • Melkweg 1
  • 1841 JJ Stompetoren
  • Telefoon: 072-5744919
  • E-mail: info@autodegoede.nl

Om onze kwaliteit te waarborgen, zijn we aangesloten bij onderstaande organisaties

© Auto de Goede B.V. 2024. Alle rechten voorbehouden. Privacy Verklaring